skip to Main Content

Na osnovu Odluke  Nadzornog odbora društva „PRIVREDNA ŠTAMPA” d.o.o. Sarajevo o  pokretanju postupka  prodaje starog (korištenog) kancelarijskog namještaja broj: 2/4-196/22 od 14. 3. 2022. godine, “PRIVREDNA ŠTAMPA“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za otkup kancelarijskog namještaja

I

„PRIVREDNA ŠTAMPA” d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresovane subjekte da podnesu svoje finansijske ponude za otkup starog (korištenog) namještaja navedenog u Javnom pozivu br. 2/4-196/22 od 14. 3. 2022. godine od 14.  3. 2022.  godine.

II

PREDMET PRODAJE: kancelarijski namještaj (stolovi, natkasne i ormari).

III

NAČIN PRODAJE: Javna prodaja putem prikupljanja ponuda od potencijalnih kupaca.

     IV

OTKUP SE VRŠI U VIĐENOM STANJU  (bez ikakvih uslova po pitanju kvaliteta).

V

KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA: Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji ponudi najveću cijenu. U slučaju iste ponuđene cijene prednost ima ponuđač koji je prije dostavio ponudu. Za slučaj da cijena ponude nije odgovarajuća za Prodavca, isti zadržava pravo da ne zaključi ugovor.

VI

ROK PREUZIMANJA NAMJEŠTAJA: sedam (7) dana od dana zaključenja ugovora.

VII

Namještaj se može pogledati svakim radnim danom od 08-16h, u sjedištu društva, “PRIVREDNA ŠTAMPA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 185.

VIII

Ponuda treba da sadrži jediničnu cijenu svakog pojedinačnog komada namještaja, na obrascu cijene ponude.

Ponudu u zapečaćenoj koverti poslati putem pošte ili neposredno na Protokol „PRIVREDNA ŠTAMPA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 185., sa naznakom: PONUDA  ZA OTKUP KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA – NE OTVARAJ”

IX

Rok za dostavu ponuda: 15. 4. 2022. godine do 9:00h.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti  15. 4. 2022. godine  u 9:15 h.

Ponuda treba da sadrži:

  1. a) popunjen formular/obrazac za cijenu ponude (u prilogu poziva)
  2. b) kopiju registracije za pravna lica

                                                                                                                          

Almir Alispahić, direktor

 

Preuzmi obrazac za cijenu ponude

Back To Top