skip to Main Content

ZIPS3D

 

Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

 

Konkurs za izradu idejnog rješenja je specifičan postupak nabavke, jer se koristi u oblastima prostornog uređenja ili urbanizma, arhitekture i građevinarstva ili kod rješenja za sisteme za obradu podataka i sličnih nabavki. Način provođenja ovog postupka propisan je članovima 33. i 34. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

Obilјežje ovog postupka zasniva se, između ostalog, na estetskim i kreativnim elementima, umjetničkom izražaju ili tehničkim inovacijama.

Ugovorni organi provode postupak konkursa za izradu idejnog rješenja radi ostvarenja dva cilјa:

  • prvi cilј je dodjela ugovora o javnoj nabavci usluga pobjedniku konkursa ili jednom od pobjednika konkursa za izradu idejnog rješenja i
  • drugi cilј je dodjela nagrade pobjedniku ili pobjednicima konkursa za izradu idejnog rješenja.

Ako je cilј konkursa za izradu idejnog rješenja dodjela ugovora o javnoj nabavci usluga pobjedniku konkursa, ugovorni organ, nakon uspješno provedenog konkursa, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 23. stav (1) tačka) ZJN-a.

Kada ugovorni organ ima potrebu da raspiše konkurs za izradu idejnog rješenja, donosi odluku o nabavci putem konkursa za izradu idejnog rješenja, utvrđuje nagradni fond i broj nagrada, imenuje Konkursnu komisiju, imajući u vidu uslove određene članom 34. Zakona o javnim nabavkama.

Ugovorni organ u odluci o pokretanju postupka i u obavještenju o nabavci utvrđuje cilј konkursa za izradu idejnog rješenja.

 

Konkurs se sprovodi na osnovu konkursne dokumentacije koja obavezno sadrži podatke o:

  1. a) predmetu konkursa/opisu projekta;
  2. b) kriterijima za ocjenjivanje prema redoslijedu njihovog značaja;
  3. c) rokovima;
  4. d) broju pobjednika konkursa (jedan ili više);
  5. e) pravu primjene i korišćenja konkursnih radova;
  6. f) novčanim nagradama, ako se dodjelјuju;
  7. g) vraćanju dokumentacije i
  8. h) načinu rada konkursne komisije.

 

Ugovorni organ može se odlučiti na sprovođenje pretkvalifikacionog izbora kandidata, koje će pozvati da dostave svoja idejna rješenja. U tom slučaju, ugovorni organ određuje nediskriminišuće kvalifikacione uslove kojima se obezbjeđuje stvarna konkurencija, te ih navodi u tenderskoj dokumentaciji.

Ugovorni organ unaprijed utvrđuje kvalifikacione uslove. Vezano za uslove predviđene članom 45. ZJN-a, za pravna lica i fizička lica kao privrednike, postupa se u svemu kao u drugim postupcima. Ako u postupku učestvuju fizička lica-građani tražiće se samo dokazi kojeg građani mogu dostaviti. Uslove u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača (član 47. ZJN-a) treba izbjegavati jer za njima nema nikakve potrebe, s obzirom na sam predmet nabavke. Smisao konkursa je da se izabere najbolјi prijedlog ili najbolјa ideja, te nije potrebno provjeravati njegove finansijske sposobnosti. Što se tiče uslova u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ( član 48. Zakona), ranije uspješni ugovori (reference) mogu ponekad biti od značaja, ali sa njima ne treba pretjerivati jer i početnik često može imati najbolјu ideju.

Kao kriterij za ocjenu same ponude, dakle za ocjenu rada, mogu se predvidjeti npr. estetske osobine, uklapanje u okolinu, uklapanje u ambijent i lokalne stilove gradnje, poštovanje tradicije gradnje određenog podneblјa i sl. Od značaja može biti i orijentaciona cijena budućih radova. Bitno je da se potencijalnim autorima unaprijed da do znanja koji elementi će se cijeniti da bi u skladu s time oni predložili rješenje za koje smatraju da će biti najprihvatlјivije za ugovorni organ.

U skladu sa članom 34. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, proces donošenja odluka kod konkursa za izradu idejnog rješenja mora biti anoniman, izvan uticaja drugih strana, uklјučujući ugovorni organ i učesnike na konkursu.

Konkursna komisija može razmatrati samo projekte koji su anonimno podneseni tako da ugovorni organ treba provesti postupak kojim se osigurava anonimnost, kao što je podnošenje projekta u neoznačenim kovertama.

Obaveza da se zadrži anonimnost traje kroz cjelokupan proces ocjenjivanja. To znači da kod ocjenjivanja nema mogućnosti bilo kakve prezentacije ili intervjua. Konkursna komisija saopštava ime uspješnog učesnika, odnosno uspješnih učesnika isklјučivo nakon što se donese odluka u vezi sa jednim ili više najbolјih idejnih rješenja ili projekata.

Blagovremeno prispjeli radovi ocjenjuju se i rangiraju u skladu sa kriterijima za ocjenjivanje utvrđenim u konkursnoj dokumentaciji. Ovi kriteriji ne moraju obavezno podrazumijevati najnižu cijenu ili ekonomski najpovolјnije ponuđeno rješenje.

Konkursna komisija je obavezna da o radu na svojim sastancima vodi zapisnike, koje potpisuju svi prisutni članovi i koji su sastavni dio njenog konačnog izvještaja o postupku. Odluku o izboru jednog ili više najpovolјnijih rješenja konkursna komisija donosi u izvještaju o postupku koji takođe potpisuju svi njeni članovi i koju komisija po okončanju postupka dostavlјa ugovornom organu na dalјe postupanje.

 

DIJAGRAM TOKA KONKURSA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

Screenshot_1

 

Back To Top