skip to Main Content
JAVNE FINANSIJE – Fiskalna Politika U Ulozi Jačanja Ekonomske Efikasnosti Lokalnih Samouprava

Piše: Elvis BEBAKOVIĆ, dipl. ecc.

Uspješan i dugoročno održiv rast i razvoj moguć je jedino uz horizontalno i vertikalno povezivanje. Horizontalno povezivanje znači osmišljavanje zajedničkih ciljeva za svoju i okolne općine i gradove, te realizaciju zajedničkih projekata i umrežavanje svih segmenata društva poput mladih, naučnika, poduzetnika, neprofitnih organizacija, socijalnih partnera i drugih učesnika. Lokalni razvoj ne mogu osmišljavati samo zaposlenici lokalne jedinice, on mora biti rezultat rada sa stanovništvom i harmoniziran sa strategijama lokalnog razvoja drugih lokalnih jedinica na području kantona, entiteta i države. Isto tako, neophodno je povezivanje sa sektorskim strategijama, te općim ciljevima zadanim na nivou Evropske unije, a upravo to je vertikalno povezivanje. Osmišljavanje lokalnog razvoja na ovim principima povezivanja stvara pretpostavke za brži i jači rast i razvoj cjelokupne društvene zajednice…

…Opširnije čitajte u broju 1408

Back To Top