skip to Main Content

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt jačanja bankarskog sektora u vrijednosti 56,6 miliona eura.

Projekt se u jednakim procentima odnosi na Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

Cilj projekta je jačanje bankarskog sektora kroz unapređivanje kapaciteta za regulaciju, superviziju i restrukturiranje banaka i jačanje rukovođenja nad entitetskim razvojnim bankama.

Finansiranje projekta će omogućiti pružanje podrške agencijama za bankarstvo radi jačanja regulacije i supervizije bankarskog sektora. Cilj je osigurati da banke izdrže poremećaje koji se odnose na solventnost i likvidnost, preuzimanje rizika i procesa internog ocjenjivanja adekvatnosti kapitala, te uvođenje revidirane supervizijske metodologije zasnovane na riziku.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika Sporazuma predložen je ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda.

Back To Top