skip to Main Content

Ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucija BiH u prošloj godini iznosili su 985.005.924 KM, a izvršeni rashodi budžeta institucija BiH 909.967.585 KM, navodi se u Izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu.

Izvještaj je usvojilo Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici, nakon čega će Ministarstvo finansija i trezora taj izvještaj dostaviti Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.

U izvještaju stoji da ostvareni prihodi i potpore za finansiranje institucija u 2016. godini iznose 934.657.359 KM ili 104 posto u odnosu na prihode i potpore koje su planirane u budžetu institucija BiH.

Dobar postotak ostvarenja  prihoda rezultat je prije svega iskazanih ostvarenih tekućih potpora iz inostranstva  od 16,58 miliona KM,  te uglavnom većih pojedinih vrsta neporeznih prihoda u odnosu na nivo koji je planiran u budžetu.

Prihodi s jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija BiH u 2016. godini iznose 750 miliona KM i u izvještaju se navodi da su identični planiranim i ostvarenim prihodima od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH od budžetske 2012. godine, pa do danas.

Neporezni prihodi koje ostvaruju institucije BiH (obuhvataju niz administrativnih, sudbenih, posebnih pristojbi i naknada, novčanih kazni i ostalih prihoda koji su definirani općim i posebnim zakonskim propisima) u 2016. godini ostvareni su u iznosu od gotovo 167 miliona KM.

Namjenska sredstva – transferi od drugih nivoa vlasti iznose 1.077.001 KM i predstavljaju namjenska sredstva od Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta za finansiranje određenih institucija BiH.

U budžetskoj 2016. evidentirani su i primici od sukcesije  od 114.149 KM, primici od prodaje stalnih sredstava 1.239.416, a preneseni višak sredstava iz prethodnih godina iznosi 48.995.000 KM.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka na budžetske korisnike se odnosi 895.635.820 KM ili 98,42 posto od ukupnih rashoda i izdataka, na izravne transfere 13.972.175 KM ili 1,54 posto u strukturi rashoda, a na rezerviranja 359.590 KM ili 0,04 posto od ukupnih rashoda i izdataka.

U prošloj godini nije bilo formiranja novih institucija, a nastavljene su i započete mjere štednje. Tako je izvršenje bruto plaća u prošloj godini iznosilo 526,9 miliona KM, što predstavlja smanjenje za oko jedan milion KM u odnosu na prethodnu godinu.

Obaveze po vanjskom državnom dugu su redovno servisirane i po tom osnovu je u 2016.  isplaćeno  723,13  miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 602,77  miliona KM  ili  83,36 posto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 120,36 miliona KM ili 16,64 posto.

Back To Top