skip to Main Content

“U vezi sa najavljenim izmjenama Zakona o PDV-u, čije se usvajanje na Upravnom odboru Uprave za indirektno oprezivanje BiH očekuje u narednom periodu, poslije čega će isti biti upućen na razmatranje u Vijeću ministara BiH, očekujem da će, uz prateće stručne stavove i analize, biti prihvaćen i ugrađen zahtjev velikog broja privrednika u BiH da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri na zadnji dan u mjesecu, kao i da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa. Ovakve zahtjeve udruženja privrednika i obrtničkih komora podržavam, isti su opravdani i sugurno će dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, jer će pomjeranje roka za plaćanje PDV unaprijediti likvidnost preduzeća, a smanjenje zatezne kamatne stope bitno smanjiti troškove i olakšati poslovanje. Istovremeno će se sa pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a na zadnji dan u mjesecu porezna legislativa uskladiti sa odredbom o roku izvršenja novčane obaveze između preduzetnika u novčanim transkacijama. Uz produžavanje roka za plaćanje PDV-a i smanjenja zateznih kamata, kao mjeru podrške razvoju poslovnog sektora, na način kako je to i predviđeno reformskom agendom, očekujem da Uprava za indirektno oporezivanje u najkraćem roku postupi u skladu sa definisanim smjernicama Vijeća ministara BiH, i stvori potrebne predpostavke za uvođenje elektronskog plaćanja PDV-a i direktnih poreza, što će smanjiti opterećenje resursa i uštede vremena privrednicima u izvršenju svojih obaveza.
Ako se ovome dodaju i izmjene, odnosno povećanje praga za ulazak u PDV sistem, usklađivanje sa legislativom EU, kao i spomenuto uvođenje e-sistema plaćanja, onda će izmjene Zakona o PDV-u imati stvaran i efikasan cilj, koji će značiti razumijevanje potreba privrednika, u smislu olakšanja njihovog poslovanja, daljeg razvoja i novih ulaganja, i u konačnici što je i najvažnije, novog zapošljavanja”, stoji o saopćenju Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Back To Top