skip to Main Content

PITANJE : Članom 29. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH propisano je: Državnom službeniku i namješteniku pripada naknada za ishranu (topli obrok) u toku rada u neto iznosu od 0,8-1% prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku prije donošenja budžeta, a shodno mogućnostima budžeta.
Visina naknada iz stava (1) ovog člana ne može biti niža od iznosa isplaćenog za juni 2018. godine, odnosno ne može biti veća od 1% prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku prije donošenja budžeta.
Našim Pravilnikom o dodacima i naknadama koje nemaju karakter plaće definisano je da državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) za dane prisustva na poslu, u visini 1% prosječne neto plaće isplaćene u FBiH, prema zadnjem satističkom podatku.

Da li možemo izvršiti izmjenu našeg Pravilnika o dodacima i naknadama koje nemaju karakter plaće na način da propišemo veći iznos naknade za topli obrok ili moramo uputiti inicijativu za izmjenu Kolektivnog ugovora u tom smislu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top