skip to Main Content

PITANJE: Obveznik PDV-a je iskoristio pravo na odbitak ulaznog PDV -a kod nabavke opreme, opremu nije koristio pet godina. Da li postoji obaveza ispravke ulaznog PDV kod prodaje te opreme?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Odredbom člana 36. Zakona propisano je da obveznik koji izvrši odbitak ulaznog poreza u skladu s odredbama ovog zakona dužan je da isti ispravi ako:

  1. naknadno utvrdi da je odbitak ulaznog poreza obračunat u većem ili manjem iznosu od iznosa na koji je obveznik imao pravo;
  2. je nakon obračunavanja poreza došlo do otkazivanja kupovine ili smanjenja cijena.

Obveznik, koji je ostvario pravo na odbitak ulaznog poreza pri nabavci opreme i objekata za vršenje svoje poslovne djelatnosti, dužan je izvršiti ispravku odbitka ulaznog poreza ako prestane ispunjavati uslove za ostvarivanje ovog prava, i to u roku od pet godina od kalendarske godine u kojoj je počela upotreba opreme, a u slučaju nepokretne imovine, deset godina od momenta početka upotrebe objekata.

Momenat početka upotrebe opreme i objekata iz stava 2. ovog člana smatra se poreskim periodom u kojem je izvršen odbitak ulaznog poreza.

Opremom iz stava 2. ovog člana smatraju se stalna sredstva koja podliježu amortizaciji, čija nabavna cijena prelazi iznos od 10.000,00 KM, a koja se, prema propisima o računovodstvu, klasificiraju kao stalna materijalna aktiva obveznika.

Saglasno odredbama člana 76. stav 1) Pravilnika periodom za ispravku iz člana 36. stav (2) Zakona smatra se period od pet kalendarskih godina, uključujući godinu početka upotrebe opreme. U slučaju nepokretne imovine, radi se o periodu od deset kalendarskih godina, uključujući godinu početka upotrebe objekta.

U stavu (3) istog člana Pravilnika predviđeno je da ispravka prvobitnog odbitka ulaznog poreza vrši se kada dođe do naknadne promjene upotrebe kapitalnih dobara čija je posljedica pravo poreskog obveznika da odbije niži ili viši iznos. Pod kapitalnim dobrima podrazumijeva se oprema i nepokretna imovina. Ispravka na godišnjem nivou PDV-a obračunatog na kapitalna dobra vrši se samo na jednoj desetini za nepokretnu imovinu i na jednoj petini za druge vrste kapitalnih dobara. Ispravka se vrši na osnovu preomjena u pravu na odbitak u narednim godinama u odnosu na pravo na odbitak u godinu kada su kapitalna dobra stečena. Nije potrebno da poreski obveznik izvrši ispravku odbitka ukoliko se srazmjerni dio PDV-a koji se može odbiti promijenio za manje od 5% u odnosu na pravo na odbitak u trenutku kada su ta kapitalna dobra stečena.

Ispravka za svaku kalendarsku godinu vrši se najkasnije putem poreske prijave za mjesec mart u narednoj kalendarskoj godini.

U stavu (4) člana 76. Pravilnika je predviđeno da, ukoliko do prometa kapitalnim dobrima dođe u toku perioda za ispravku, primjenjuje se slijedeće:

  1. a) Ukoliko je taj promet oporeziv, smatra se da se kapitalna dobra upotrebljavaju za potpuno oporezive svrhe tokom preostalog perioda za ispravku. Ukoliko poreski obveznik nije imao da u potpunosti izvrši odbitak ulaznog poreza, ispravka za preostali period za ispravku se može izvršiti u poreskom periodu u toku kojeg je došlo do prometa kapitalnim dobrima. Ispravka ne smije prelaziti 17% prodajne cijene, bez PDV-a.
  2. b) Ukoliko taj promet nije oporeziv, smatra se da se kapitalna dobra upotrebljavaju za neoporezive svrhe tokom preostalog perioda za ispravku. Ukoliko je poreski obveznik imao pravo da u potpunosti ili djelimično odbije ulazni porez, ispravka se za ostali period za ispravku vrši u poreskom periodu u toku kog je došlo do prometa kapitalnim dobrima.

Pod promjenom uslova mjerodavnih za oporezivanje smatra se promjena uslova koji su bili opredjeljujući, odnosno mjerodavni za odbijanje ulaznog poreza na početku korišćenja opreme, što ima za posledicu promenu (na manje ili više) odbitka ulaznog poreza u odnosu na početno stanje.

Ukoliko poreski obveznik u periodu od pet godina od kalendarske godine od koje je počeo da koristi opremu pređe iz oporezive na djelatnost koja je oslobođena od PDV i obrnuto, za period nakon promjene vrši se ispravka PDV.

Ukoliko poreski obveznik prestaje da bude PDV obveznik, odnosno izgubi status PDV obveznika (likvidacija, brisanja) dužan je za opremu izvršiti ispravku ulaznog poreza, ako se za njih nije završio period ispravke ulaznog poreza.

Razdoblje za ispravku ulaznog poreza za opremu iznosi 5 godina odnosno 60 obračunskih perioda, pravo na odbitak poreski obveznik ima za period od kad je počeo da koristi oprema, dok se period ispravke dobija kada se 60 umanji za broj obračunskih perioda korišćenja opreme.

Dakle, činjenica da je poreski obveznik prodaje osnovno sredstvo, za koje je poreski obveznik iskoristio pravo ulaznog poreza, na osnovu računa koje mu je izdao prethodni učesnik u prometu, ne znači da je došlo do promjene uslova bitnih za ispravku ulaznog PDV, pri čemu se početkom korišćenja opreme, smatra poreski period u kojem je poreski obveznik izvršio odbitak ulaznog PDV. PDV obveznik ima obavezu da kod daljeg prometa proizvoda, odnosno prodaje osnovnog sredstva obračuna PDV i iskaže ga na poreskom računu-fakturi.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Back To Top