skip to Main Content

PITANJE: Naša firma ima potraživanja od druge firme. Direktor i vlasnik naše firme želi da preuzme ta potraživanja na ime dobiti iz ranijih godina. Dakle, vlasniku se ne bi izvršila isplata dobiti “fizički”, već bi mu se na ime dobiti iz ranijih godina ustupilo (i tako „zatvorilo“) naše potraživanje od te druge firme. Da li je navedeno u skladu sa zakonom i kako ispravno provesti knjiženja?

 

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Iz upita proizlazi da direktor i vlasnik privrednog društva želi da svoje potraživanje po osnovu učešća u dobiti člana društva „zatvori“ preuzimanjem potraživanja tog društva od drugog privrednog društva. Dakle, vaše društvo (povjerilac) zaključivanjem ugovora sa trećim licem (u konkretnom slučaju članom društva) ustupa svoje potraživanje tom licu. Opisani način namirenja međusobnih obaveza i potraživanja bez upotrebe novca predstavlja cesiju. Ovaj način izmirivanja obaveza regulisan je, prije svega, Zakonom o obligacionim odnosima.

Međutim, s obzirom na to da povjerilac ustupanjem svog potraživanja (ugovorom o cesiji) „zatvara“ obaveze prema članu društva po osnovu učešća u dobiti, bitno je da na dan zaključivanja tog ugovora nema neizmirenih obaveza po osnovu direktnih poreza (porez na dobit, porez na dohodak), doprinosa i parafiskaliteta, kao i obaveza prema zaposlenicima po osnovu plaća (član 55. stav (1) Zakona o porezu na dobit Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16).  U tom smislu, povjerilac je obavezan da na  dan zaključivanja ugovora o cesiji, u svojoj evidenciji obezbijedi dokaze propisane članom 87. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/16, 11/17 i 96/17).  

Shodno navedenom, nema zakonskih smetnji za namirenja međusobnih obaveza i potraživanja bez uptrebe novca, pod uslovom da se ugovor o cesiji zaključi u skladu s odredbama Zakona o obligacionim odnosima i da se ispoštuju odredbe Zakona o  porezu na dobit  Federacije BiH.

Drugo je pitanje da li u konkretnom slučaju postoje logični razlozi za zaključivanje ugovora o cesiji. U tom kontekstu, napominjemo da je odredbama člana 311. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Federacije BiH“, broj 81/15) propisano da se obaveza člana društva po osnovu uloga ne može prebiti sa bilo kojim potraživanjem člana prema društvu ili drugim članovima društva, niti se ulog može povećati samovoljno.

Na osnovu ugovora o cesiji, u konkretnom slučaju, obaveze prema članu društva i potraživanja od drugog privrednog društva bi se „zatvorile“ zaduživanjem konta 462 – Obaveze za učešće u dobiti člana društva, a odobravanjem konta 211 – Potraživanja od kupaca u zemlji.

U knjigovodstvenoj evidenciji drugog pravnog lica: na teret konta 432 – Dobavljači u zemlji, a u korist konta 469 – Druge kratkoročne obaveze.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top