skip to Main Content
Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446

Federalno ministarstvo financija/finansija je u saradnji s USAID-ovim projektom Reforme fiskalnog sektora (FAR) izradilo interaktivni Registar taksi i naknada u Federaciji BiH s Uputom za korištenje Registra, koji predstavlja pregled taksi i naknada koje se plaćaju za registraciju firme i tijekom njenog poslovanja, te pruža mogućnost pregleda taksi i naknada koje su obavezne za sve privredne subjekte, kao i onih koje se plaćaju za korištenje određenih dobara.

Također je urađena i Studija taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine koje prikupljaju svi nivoi vlasti na teritoriji Federacije BiH, gdje je utvrđeno da se u Federaciji u prosjeku plaća 190 šifara prihoda taksi i naknada koje plaćaju pravna i fizička lica u budžete različitih nivoa vlasti, agencija, zavoda, fondova i direkcija, gdje postoji najmanje 95 različitih taksi i naknada na nivou Federacije, a na nivou kantona u prosjeku 77, dok općine u prosjeku naplaćuju pojedinačno 26 različitih taksi i naknada. Uočeno je da iza 190 šifara prihoda taksi i naknada stoji višestruko veći broj stvarnih taksi i naknada.

Nacrt Registra je 2.12.2016. godine objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija/financija, a nadležna tijela i udruženja poslodavaca su dali svoje komentare koji su ugrađeni u konačni Registar. Vlada FBiH je na 130 sjednici usvojila interaktivni Registar taksi i naknada koji će Ministarstvo redovno ažurirati na osnovu obrasca za ažuriranje podataka koji će popunjavati predlagači propisa, odnosno obrađivači akata kojim se uvode, mijenjaju, ukidaju takse i naknade, koji je sastavni dio Registra.

Također, uz tehničku podršku USAD FAR-a u narednom periodu će se razmotriti mogućnost pretvaranja Registra u web aplikaciju, koja bi pojednostavila njegovo korištenje za Ministarstvo, poslovne subjekte i građane.

Registar taksi i naknada FBIH, kantoni i općine

(MINISTRASTVO FINANSIJA FBiH)

 

 

Back To Top