skip to Main Content

Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

Koncept obveznika u sustavu PDV-a uključuje fizičke i pravne osobe, te grupe obveznika koje se u svrhu PDV-a tretiraju kao jedinstven obveznik. Zbog pozitivnih efekata na likvidnost i konkurentnost kompanija EU smjernicama Komisije, PDV komiteta i presudama Europskog suda pravde teži unificiranju pravila primjene na razini EU. BiH propisuje vrlo restriktivna pravila zajedničke registracije, te ih je, u cilju veće primjene, potrebno relaksirati u skladu sa najboljom praksom EU…

…Opširnije čitajte u broju 1410-1411-1412

Back To Top