skip to Main Content

 

Na osnovu člana 6. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/14), a u vezi sa članom 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla broj:   01-19-4475-2016  od 14.07.2016. godine, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-05-17946/16, od 03.08. 2016. godine, Gradsko vijeće Tuzla raspisuje TREĆI JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla.

Back To Top