skip to Main Content
NOVI OBRAZAC JS3100

Član 1.


U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprino (“Službene novine Federacije BiH”, br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17 i 53/19), obrazac JS3100 Prijava/Promjena/Odjava osiguranja, koji čini sastavni dio Pravilnika, zamjenjuje se novim obrascem sa istom oznakom ko se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 04-02-2-9184/19
Decembra 2019. godine
Sarajevo
Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

NOVI OBRAZAC JS3100
“NOVI” OBRAZAC JS3100
Back To Top