skip to Main Content
Vijece Ministara

Piše: Bernard ILJAZOVIĆ, univ. spec. iur.

Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za razdoblje u kojemu ne radi zbog opravdanih slučajeva predviđenih zakonom i aktom poslodavca. Visina naknade i razdoblje za koju se naknada isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje se aktom Savjeta ministara, zakonom, aktom poslodavca ili ugovorom o radu. Naime, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje nije kriv. Sukladno tome, ima pravo na različite naknade kao što su naknada za troškove prijevoza na posao i s posla, regres za godišnji odmor, a između ostalih i na naknadu za slučaj teške povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti zaposlenika ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenika…

…Opširnije čitajte u broju 1410-1411-1412

Back To Top