skip to Main Content


 -Finansijsko-informatička agencija (FIA), organizirala je druženje sa predstavnicima bosanskohercegovačkih medija u okviru kojeg su predstavljene aktivnosti koje je FIA provodila uprethodnom periodu, kao i planovi  zanarednu godinu.

Direktor FIA-e Esad Mahmutović, upoznao je prisutne s osnovnom djelatnošću i zadacima FIA-e, misijom i vizijom, ciljevima, proizvodima i planovima za budućnost.

Osnovna djelatnost FIA-e je uspostavljanje i upravljanje poslovnim registrima, jedinstvenim registromračuna pravnih subjekata, registrom finansijskih izvještaja uz kontrolu finansijskih izvještaja te ocjenom poslovnog boniteta, i kreiranjem izvještajai statističkih pregleda.

Misija FIA-e je pretvaranje podataka iz poslovnih registara u vrijedne informacije iznanja neophodna za donošenje kvalitetnih poslovnih i makroekonomskih odluka teza pravovremenu kontrolu primjene zakonskih propisa.

VizijaFIA-e je zauzeti centralnu ulogu u upravljanju poslovnim registrima u skladu sanačelima i pozitivnom praksom standarda Evropske unije te postati vrijedanpartner poslovnoj zajednici u izgradnji tzv. ”business inteligence” kapaciteta kao i pouzdan servis strukturama vlasti na svim nivoima u pripremi iprovođenju ekonomskih politika i strategija.

Što se tiče konkretnih rezultata na unaprjeđenju kvalitete registra finansijskih izvještaja i sprječavanja efekta GIGO (Garbage input-garbage output) direktor FIA-e, Esad Mahmutović, ističe sljedeće:

“U 2017. godini u FBiH 14.644 pravna lica nisu predala finansijske izvještaje. Da bi se utvrdilo koja pravna lica ne ispunjavaju svoju zakonsku obavezu neophodnoje bilo prvo kreirati Registar obveznika predaje finansijskih izvještaja. Prije formiranja registra obveznika predaje finansijskih izvještaja kontrolaprovođenja zakonskih odredbi u smislu obaveze sačinjavanja i predajefinansijskih izvještaja nije bila moguća. Nakon što smo formirali registar obveznika u cilju kontrole provođenja zakonskih odredbi konstatovali smo koji pravni subjekti krše zakon te im poslali opomene za nedostavljanje finansijskih izvještaja. Efekat slanja opomena je bio taj da je od početka jula pa do kraja septembra 2018. godine preko 2.000 pravnih subjekata predalo finansijskeizvještaje. To znači da je 2.000 pravnih subjekata vidljivo u statističkimanalizama koje se koriste za donošenje ekonomskih odluka, transparentnijefinansijske pokazatelje privrednih subjekata u FBiH. Tokovi gotovine navedenih subjekata su vidljivi čime se povećava transparentnost u domenu borbe protiv sprječavanja pranja novca i korupcije. Borbu sprječavanja pranja novca smo omogućili i uspostavljanjem Jedinstvenog registra računa pravnih lica FBiH. Naš cilj je da svi računi u FBiH budu usklađeni sa Zakonom o untrašnjem platnom prometu.

Promocija Jedinstvenog registra računa je bila u novembru 2018. godine kada su uorganizaciji USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora i FIA-e promovisanirezultati uspostave Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata uFederaciji FBiH. Tada je istaknuto da na dan puštanja urad, registar je sadržavao podatke svih postojećih bankovnih računa u FBiH (201.000računa za 103.000 poslovna subjekata) u 19 banaka koje trenutno posluju u FBiH.U tom trenutku 1.936 poslovnih subjekata je imalo dva ili više glavnihbankovnih računa, a 24.600 poslovna subjekta nisu odredili svoj glavni račun. Danas, nijedan poslovni subjekt ne posjeduje dva ili više bankovnih računa, a oko 500 poslovnih subjekata još uvijek nisu odredili svoje glavne bankovne račune. Uspostava i korištenje Jedinstvenog registra je pomogla u borbi protiv porezne utaje, te predstavlja jasan i značajan korak u borbi protiv korupcije.Ovo će, također, uspostaviti pravičnije poslovno okruženje za one poslovne subjekte koji redovno plaćaju poreze i izvršavaju svoje obaveze po osnovu javnih prihoda. Generelno, korištenjem Jedinstvenog registra računa povećala se transparentnost i sigurnost poslovanja”, rekao je Mahmutović.

 Uprethodnom periodu FIA je radila i na unapređenju web portala. Posebna novina je i RedPortal koji sadrži podatke o poslovnim subjektima koji ne izvršavaju zakonske obaveze – ne dostavljaju finansijske izvještaje, ne vode račune u skladu sa zakonom, imaju blokirane račune što će uveliko olakšati kompanijama prilikom odabira poslovnog partnera.

“Naredne godine planiramo raditi na digitalizaciji i automatizaciji. Drugi segment na kojim ćemo posebno raditi jeste edukacija i informiranje kako radnika Agencije, tako i računovođa, novinara, javnosti i naravno shodno zakonskim odredbama i potrebama Vlade formiranju novih registara”, dodao je Mahmutović.

Kao potvrda uspješnog i ispravnog rada, danas je FIA-i uručen Certifikat ISO9001:2015. Sveobuhvatni napori menadžmenta i uposlenika FIA-e na implementaciji svjetskih standarda i poboljšanju kvalitete usluga, rezultirali su uspješno okončanim procesom certifikacije po međunarodnom ISO 9001:2015 standardu.  Auditori ovlaštene certifikacijske kuće ICS d.o.o. Sarajevo po završenoj reviziji konstatovali su da ne postoji niti jedna neusklađenost u domenu implementiranog sistema upravljanja kvalitetom. Potvrđena je izuzetno kvalitetna implementacija procesa u praksi a sve po zahtjevima koji sepostavljaju standardom ISO 9001:2015. Tako je FIA postala organizacija koja radne procese u potpunosti prilagođava zahtjevima međunarodnih normi. Certifikat o usklađenosti sa međunarodnim standardom 9001:2015 dodatni jepoticaj za FIA-u da nastavi sa politikom ulaganja u razvoj kvaliteta kako bi se uzlazna putanja u kvaliteti pruženih usluga i pozitivan trend poslovanja i dalje nastavili. Certifikat je uručio Nedim Čaušević, direktor Instituta za  certificiranjesistema BiH.

“Pripala nam je čast i zadovoljstvo da provjerimo aktivnosti FIA-e, ali i mala doza straha jer kontrolirati jednu takvu instituciju s jednom takvom misijom jezahtjevan projekat. Na čelu FIA-e je čovjek koji sa svojim timom daje nadu u bolje sutra. Prijatno sam iznenađen sa svim podacima FIA-e i slobodno mogu reći da idemo u pravom smjeru, jer kada imate sistem, onda imate i državu”, rekao je Nedim Čaušević, direktor Instituta za certificiranje sistema BiH.

Back To Top