skip to Main Content

Naime, Banka smatra da je došlo do povrede postupka nabavke uslijed objavljivanja povjerljivih informacija u pojedinim medijima. Navedeno je da su istim prekršene odredbe o povjerljivosti iz Ugovora o finansiranju zaključenog između BiH i Banke, iako je Uprava JPAC učinila sve da zaštiti integritet procesa evaluacije ponuda koji je započeo 17.jula ove godine.

U tom smislu, Banka u svom pismu nudi eksperta koji će, o trošku Banke, pomoći JPAC u ponovljenom postupku.

Uprava JPAC ni na koji način ne želi da ugrozi partnerski odnos sa Bankom kao jednim od ključnih finansijera u izgradnji Koridora Vc te će nastaviti komunkaciju sa Bankom u želji da se proces imenovanja eksperta i ponovnog tenderisanja sprovede što je prije moguće.

Back To Top