skip to Main Content

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), juče je uplatila  iznos od 7.311.129,83 KMu proračun institucija BiH na osnovi Odluke Upravnog vijeća CBBiH o raspodjeli čistog profita koji je CBBiH ostvarila u 2017. godini.

Neto dobit CBBiH za 2017. godinu iznosi 12.185.216,39 KM. Od tog iznosa, u skladu s člankom 27. Zakona o CBBiH, na račun obveza prema proračunu institucija Bosne i Hercegovine, transferirano je 60% ili iznos od 7.311.129,83 KM, dok je 40% ili 4.874.086,56 KM raspoređeno u generalne pričuve CBBiH.

Na poslovanje CBBiH proteklih godina, konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovi negativne kamatne stope na depozite kod inozemnih banaka u eurozoni. Financijska tržišta eurozone su već duže razdoblje u znaku negativnih i niskih prinosa na državne obveznice zemalja iz našeg investicionog spektra te izrazito negativnih kamatnih stopa na oročene depozite i depozite po viđenju kod inozemnih banaka. Neizvjesni i negativni tržišni trendovi zajedno sa zakonskim okvirom ulaganja deviznih pričuva CBBiH su neminovno utjecali na proces upravljanja deviznim pričuvama i visinu prihoda od investiranja te se CBBiH suočava sa sve težim ostvarenjem pozitivnog financijskog rezultata.

Ostvareni profit za 2017. godinu je rezultat racionalne politike upravljanja CBBiH koja je u 2017. godini ispunila svoj zakonski mandat održavanja monetarne stabilnosti, uz racionalni utrošak resursa. CBBiH i dalje uspjeva u vremenima negativne kamatne stope na tržištu eurozone ostvariti pozitivan financijski rezultat, iako primarni cilj u središnjem bankarstvu nije ostvarenje profita već održavanje monetarne stabilnosti.

Back To Top