skip to Main Content

Raspolaganje, prenos, pretvorba i transformacija prava nad zemljištem poduzeća čiji je osnivač općina

PITANJE: Općina je osnivač poduzeća poljoprivrednog dobra “NN" d.o.o. sa 100 % državnim odnosno općinskim kapitalom. Organi upravljanja ovog poduzeća su Skupština društva koju čine općinski načelnik i predsjednik općinskog vijeća. Poduzeće ima nepokretnosti  -  zemljište koje je u  zemljišnoj knjizi upisano kao Državna svojina…

Back To Top