skip to Main Content

Radna grupa za finansijsko djelovanje FATF (Financial Action Task Force) je na plenarnoj sjednici održanoj u Buenos Airesu (Argentina) donijela odluku kojom je Bosni i Hercegovini odobrena “on-site posjeta”, kao neophodan korak do konačnog skidanja Bosne i Hercegovine sa FATF “sive liste”. To znači da će delegacija FATF-a u narednom periodu doći u Bosnu i Hercegovinu kako bi se “na licu mjesta” izvršila provjera zakonskih i podzakonskih propisa i njihova implementacija.

FATF u junu 2015. godine, usvojio Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa FATF preporukama.

Bosna i Hercegovina je od početka bila snažno opredijeljena da u potpunosti provede FATF Akcioni plan. Ovo je potvrđeno donošenjem dvadest zakonskih i podzakonskih propisa na državnom i entiteskom nivou, ocijenjenih od strane FATF-a kao potpuno usklađenih sa FATF standardom.

Podsjećamo da je, nakon uspješnih  aktivnosti koje je u toku 2015. godine realiziralo Vijeće ministara, Bosna i Hercegovina  još u septembru 2015. godine skinuta i sa sive liste MONEYVAL-a  i stavljena na redovan režim izvještavanja o napretku MONEYVAL-a kao i druge zemlje. Sada smo u završnoj fazi skidanja i sa sive liste FATF-a, pa  Vijeće ministara poziva sve koji učestvuju u ovom procesu na striktnu primjenu usvojenih akata i na njihovu realizaciju.

Back To Top