skip to Main Content

Prema izvještaju Svjetske banke „Doing Business 2018“  koji, između ostalog, ocjenjuje i efikasnost izdavanja dozvola, BiH se nalazi na 166. mjestu od ukupno 190 zemalja obuhvaćenih ovim izvještajem. Ovaj podatak u direktnoj je vezi sa obimom investicija u našu zemlju, posebno u energetski sektor. Upravo su aktivnosti projekata USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i GIZ-a „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ u BiH usmjerene na pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola i povećanje njegove efikasnosti. Zbog toga će i ovo biti jedna od važnih tema o kojoj će govoriti stručnjaci i donosioci odluka na 4. Energetskom samitu od 25. do 27. aprila u Neumu.

Sve države u svijetu imaju sisteme izdavanja dozvola, međutim, oni se međusobno razlikuju po kompleksnosti i efikasnosti.  U nekim zemljama odobravanje građenja se vrši kroz mali broj dozvola i u kratkom vremenskom periodu, dok je u drugim zemljama potrebno proći veliki broj koraka, pribaviti veliki broj dozvola u postupcima koji mogu trajati više godina. Kompleksnost i efikasnost postupka izdavanja dozvola ima toliku važnost da u praksi služi za ocjenu ukupnog poslovnog ambijenta u jednoj državi. Drugim riječima, spori i neefikasni postupci izdavanja dozvola odbijaju investitore.  «Kako bi se uklonile ove prepreke i osigurao investicioni potencijal, od donosilaca odluka očekujemo hitnu akciju u cilju pojednostavljenja režima izdavanja dozvola», istakao je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta, te najavio da će poseban panel na 4. Energetskom samitu identificirati ključne preporuke, kao i moguća rješenja za njihovu implementaciju u BiH.

Četvrti put, u organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske od 25. do 27. aprila, 2018, Neum će biti mjesto susreta ključnih aktera energetskog sektora u BiH. Donosioci odluka, kao i ključni eksperti i zainteresirani investitori razgovarat će o najaktuelnijim temama u sektoru koji, uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač privrednog razvoja u BiH.

Back To Top