skip to Main Content

Kompanija BH Telecom je objavila konkurs za dodjelu donacija zdravstvenim ustanovama i javnim kuhinjama na području Bosne i Hercegovine. Donacije su namijenjene za finansiranje programa, projekata ili aktivnosti nabavke medicinskih uređaja i opreme za zdravstvene ustanove te nabavke namirnica i kuhinjske opreme za javne kuhinje.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica registrovana na području Bosne i Hercegovine za djelatnost zdravstva, a  koja registrovanu djelatnost obavljaju na nivou kliničkih centara ili kantonalnih bolnica te pravna lica registrovana na području FBiH koja djelatnost organizovanja i rada javnih kuhinja obavljaju na području jednog ili više kantona.

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu Prijava za dodjelu donacija koji se može preuzeti u BH Telecomu ili na web stranici kompanije, a uz koji je potrebno dostaviti traženu dokumentaciju.

Konkurs je otvoren do 26. oktobra, a kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vršit će se na osnovu kriterija dobrobiti za društvenu zajednicu i ispunjenja općih uslova za dodjelu donacija. Nakon provedene procedure, konačan spisak dobitnika donacija biće objavljen u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranici BH Telecoma, a sa odabranim dobitnicima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacije. Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima, uplatom na transakcijski račun korisnika, odnosno primaoca donacije.

BH Telecom je u posljednjih deset godina posredstvom javnih konkursa donirao oko 13 miliona KM neprofitnim organizacijama u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti.

Nadzorni odbor BH Telecoma je donio odluku da ove godine prvi put donacije usmjeri ciljano za pomoć zdravstvu i javnim kuhinjama. Svjesni trenutnog stanja u ove dvije oblasti te potreba za unaprijeđenjem i nabavkom opreme kroz programe i projekte nadležnih institucija, pozivamo pravna lica koja ispunjavaju uslove da se prijave na javni konkurs u predviđenom roku. “, rekao je Fuad Čibukčić, predsjednik Nadzornog odbora BH Telecom-a

Back To Top