skip to Main Content

PITANJE: Komunalno preduzeće posluje kao pravno lice sa jedinstvenim identifikacijskim brojem. U cilju funkcionalne podjele rada organizovano je više organizacionih jedinica koje nemaju svojstvo pravnog lica niti ovlaštenja da samostalno nastupaju. Poslovni rezultat u obrascima, na kraju godine, iskazuje se jedinstveno na nivou pravnog lica. Nakon predaje seta finansijskih izvještaja, izrađuje se redovni godišnji izvještaj o poslovanju koji usvaja općinsko vijeće. Pri izradi izvještaja pojavljuju se određene dileme, koje se odnose na način prenosa rashoda poslovanja Sektora za zajedničke poslove i Uprave preduzeća.

U knjigovodstvu troškovi poslovanja terete poslovne jedinice i vode se po poslovnim jedinicama. Isto tako, posebno se knjiže troškovi poslovanja Sektora za zajedničke poslove i Uprave Društva i na kraju godine raspoređuju po ključu čiji kriterij predstavljaju procentualno ostvareni prihodi poslovnih jedinica u ukupnim prihodima preduzeća. Ovakav ključ rasporeda troškova Sektora i Uprave nije propisan nikakvim aktom preduzeća. Svaka poslovna jedinica terećena je za rashod sektora i uprave bez obzira na postignuti poslovni rezultat te poslovne jedinice, bez obzira poslovala sa dobiti ili sa gubitkom.

Ove godine Uprava je odlučila da promijeni ovu nepisanu metodologiju i da troškovi sektora za zajedničke poslove i uprave društva terete samo poslovanje onih poslovnih jedinica koje su ostvarile dobit na kraju poslovne godine s tim što su poslovne jedinice koje su ostvarile veću dobit terećene sa procentualno većim troškovima u odnosu na one sa manjom ostvarenom dobiti. Kako navedenu metodologiju rasporeda troškova sektora i uprave želimo ozvaničiti i primjenjivati je i u narednom periodu pod uvjetom da je utvrđeni kriterij alociranja troškova osnovan, molimo da nam date svoj stav o tome.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top