skip to Main Content

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.03.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 466.330 nezaposlenih lica, što u odnosu na 28.02.2018. godine predstavlja smanjenje za 6.627 lica ili 1,40%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 253.707 ili 54,41% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,67%, te radnici sa SSS 27,89%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u martu 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 13.126. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.834. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 12.512 ili 63,08%.

U martu 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.677 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 7.285 ( ovaj broj obuhvata samo ona lica koja su se prijavila na evidencije u izvještajnom periodu, a ne ukupan broj lica koja su u izvještajnom periodu ostala bez posla).

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u martu 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 13.970 lica ili 3,00% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 391.949 lica ili 84,05% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2018. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 791.397, a od toga je 334.625 žena. U odnosu na januar 2018. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,4%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2018. godine iznosila je 37,4% i u odnosu na januar 2018. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2017. godinu u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.026.337 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.380.994 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 815.659 i 210.678 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2017. godinu iznosila je 20,5%.

Broj zaposlenih lica veći je za 1,8% u odnosu na 2016. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 22,8%.

 

Back To Top