skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Vlada FBiH donijela je juče Odluku o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu FBiH i Odboru državne službe za žalbe u FBiH da, za potrebe Kantona Sarajevo, privremeno obavlja poslove iz njihove nadležnosti.

Agencija za državnu službu u FBiH će provoditi procedure zapošljavanja državnih službenika, organizirati i realizirati obuke državnih službenika, te organizirati edukaciju kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina na teritoriji Kantona Sarajevo.

S druge strane Odbor državne službe za žalbe će u drugom stepenu odlučivati o svim žalbama na rješenja rukovodioca organa državne službe, gradonačelnika, odnosno načelnika, o žalbama koje se izjave na odluke Disciplinske komisije.

Ovakav režim bit će na snazi dok oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji BiH i kantonu trajno ne bude riješena u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Opredijeljena za nastavak reformskih procesa, Vlada FBiH danas je zaključila da, u roku od 45 dana, bude pripremljeno održavanje tematske sjednice o stanju u javnoj upravi na kojoj će analizirati pravce i aktivnosti njene reforme.

 

Back To Top