skip to Main Content

Afbih

 

Agencija za bankarstvo Federacije BiH je domaćin seminara “Common European SREP framework and Supervisory assessment of recovery plans” (“Zajednički europski SREP okvir i supervizorska procjena planova oporavka“) koji se pod pokroviteljstvom EBA-European Banking Authority, 22. i 23. rujna održava u prostorijama Agencije za bankarstvo F BiH .

Seminaru će nazočiti predstavnici supervizorskih institucija iz zemlje i regiona: CBA- Centralna banka Albanije, CBG- Centralna banka Crne Gore, NBM- Narodna banka Makedonije, NBS- Narodna banka Srbije, ABRS- Agencija za bankarstvo RS i FBA- Agencija za bankarstvo F BiH. Predavači su iz European Banking Authority (EBA) i The World Bank – Vienna Financial Sector Advisory Centre (FinSAC).

Pored razmjene postojećih praksi i zapažanja, svrha ovog značajnog seminara je osigurati kroz supervizorski nadzor da financijske institucije imaju adekvatne aranžmane i strategije, odnosno kapital i likvidnost kako bi se obezbjedilo upravljanje i pokrivanje eventualnih rizika kojima mogu biti izložene. Kroz ovakvu koordinaciju i razmjenu mišljenja ojačat će se regulatorne funkcije i umanjiti direktne i indirektne posljedice globalnih financijskih poremećaja.

Također, ovim događajem Agencija za bankarstvo FBiH obilježava 20. godina svog postojanja i izuzetna joj je čast biti domaćin i na taj način naglasiti važnost suradnje tijela za superviziju te i ovim putem dodatno doprinijeti očuvanju financijske stabilnosti naše zemlje.

Back To Top