skip to Main Content

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK  je na jučeršnjoj redovnoj sjednici dala saglasnost na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Cijene električne energije za kategoriju domaćinstva ostaju iste, odnosno neće se mijenjati u odnosu na važeće. U kategoriji Ostala potrošnja na naponskom nivou 0,4 kV (kilovolt), za kupce I tarifne grupe sa priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat) doći će do povećanja ukupne prosječne cijene 3,6%.

Za kupce sa priključnom snagom manjom od 23 kW, odnosno, za kupce iz II i V tarifne grupe koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je smanjenje ukupne prosječne cijene za 0,71%, odnosno, 0,56% za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo.

Cijene usluge ovog javnog snabdjevača će se primjenjivati od 1. aprila ove godine.

U cijenu usluge javnog snabdjevača nije uračunata naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i iznos poreza na dodanu vrijednost koji se evidentiraju na svakom pojedinom računu kupca.

Odluka o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge bit će objavljena na internet stranici i oglasnoj tabli FERK-a, te u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Back To Top