skip to Main Content


„Zapošljavanje u javnom sektoru i sudska zaštita prava iz radnog odnosa“ tema je seminara u organizaciji Privredne štampe. Seminar će biti održan 18. aprila 2019. u Sarajevu u hotelu „Hollywood“ sa početkom u 10.00 sati.

Kroz analizu normativnog okvira na seminaru će se ponuditi praktična rješenja u vezi sa postupkom prijema u radni odnos u javnom sektoru u svjetlu čl. 20a Zakona o radu i donesenih provedbenih propisa.

U okviru sudske zaštite prava iz radnog odnosa obrađivat će se sporna pravna pitanja kroz analizu sudske prakse i trenutna pravna rješenja, tužba, tužbeni zahtjev i tužba za utvrđenje u radnom sporu, teret dokazivanja u radnim sporovima, pravna stajališta u primjeni pravnog instituta redovnog i vanrednog otkaza ugovora o radu, postupak prije otkazivanja ugovora o radu, te prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza.

O ovim temama govorit će dr. Jasminka Gradaščević – Sijerčić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Emina Hulusija,sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH.

– Stupanjem na snagu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19) i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo („Sl. novine KS“, broj 9/19) otvorena su brojna pitanja i dileme u njihovoj praktičnoj primjeni,  te je cilj ovog seminara dati glavne smjernice za zakonito postupanje u različitim radno-pravnim situacijama u javnom sektoru  – izjavio je Almir Alispahić, direktor Privredne štampe.

Zbog ograničenog broja mjesta, za sve učesnike seminara potrebna je prethodna prijava prisustva. Sve informacije o seminaru i načinu prijave dostupne su na web stranici www.privrednastampa.biz

Back To Top